python如何对链表操作

链表

链表(linked list)是由一组被称为结点的数据元素组成的数据结构,每个结点都包含结点本身的信息和指向下一个结点的地址。
由于每个结点都包含了可以链接起来的地址信息,所以用一个变量就能够访问整个结点序列。
也就是说,结点包含两部分信息:一部分用于存储数据元素的值,称为信息域;另一部分用于存储下一个数据元素地址的指针,称为指针域。链表中的第一个结点的地址存储在一个单独的结点中,称为头结点或首结点。链表中的最后一个结点没有后继元素,其指针域为空。

代码

class Node():
 '创建节点'

 def __init__(self, data):
  self.data = http://www.cppcns.com/jiaoben/python/data
  self.next = None


class LinkList():'创建列表'

 def __init__(self, node):
  '初始化列表'
  self.head = node  #链表的头部
  self.head.next = None
  self.tail = self.head #记录链表的尾部

 def add_node(self, node):
  '添加节点'
  self.tail.next = node
  self.tail = self.tail.next

 def view(self):
  '查看列表'
  node = self.head
  link_str = ''
  while node is not None:
   if node.next is not None:
    link_str += str(node.data) + '-->'
   else:
    link_str += str(node.data)
   node = node.next
  print('The Linklist is:' + link_str)

 def length(self):
  '列表长度'
  node = self.head
  count = 1
  while node.next is not None:
   count += 1
   node = node.next
  print('The length of linklist are %d' % count)
  return count

 def delete_node(self, index):
  '删除节点'
  if index + 1 > self.length():
   raise IndexError('index out of bounds')
  num = 0
  node = self.head
  while True:
   if num == index - 1:
    break
   node = node.next
   num += 1
  tmp_node = node.next
  node.next = node.next.next
  return tmp_node.data

 def find_node(self, index):
  '查看具体节点'
  if index + 1 > self.length():
   raise IndexError('index out of bounds')
  num = 0
  node = self.head
  while True:
   if num == index:
    break
   node = node.next
   num += 1
  return node.data


node1 = Node(3301)
node2 = Node(330104)
node3 = Node(330104005)
node4 = Node(330104005052)
node5 = Node(330104005052001)

linklist = LinkList(node1)
linklist.add_node(node2)
linklist.add_node(node3)
linklist.add_node(node4)
linklist.add_node(node5)


linklist.view()
linklist.length()

以上就是python如何对链表操作的详细内容,更多关于python 链表操作的资料请关注我们其它相关文章!

python如何对链表操作

扫一扫手机访问