Python 字典一个键对应多个值的方法

Python字典可以一个键对应一个数组或者另一个字典,一般用法如下:

键对应数组: dict.setdefault(key,[]).append(value)

实例:

>>> dict={} #初始化字典
>>> dict.setdefault("a",[]).append("A") #格式化字典
>>> dict
{'a': ['A']}
>>> dict.setdefault("a",[]).append("AT")
>>> dict
{'a': ['A', 'AT']}
>>> dict.setdefault("a",[]).append("ATCG")
>>> dict
{'a': ['A', 'AT', 'ATCG']}
>>> dict["a"]
['A', 'AT', 'ATCG']

键对应字典:dict.setdefault(key,{}).update(value)

实例:

>>> dict={} #初始化字典
>>> dict.setdefault("a",{}).update({"A":"T"}) #格式化字典
>>> dict
{'a': {'A': 'T'}}
>>> dict.setdefault("a",{}).update({"C":"G"})
>>> dict
{'a': {'A': 'T', 'C': 'G'}}
>>> dict["a"]
{'A': 'T', 'C': 'G'}

到此这篇关于Python 字典一个键对应多个值的方法的文章就介绍到这了,更多相关Python 字典键对应多个值内容请搜索我们以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持我们!

Python 字典一个键对应多个值的方法

扫一扫手机访问