C语言 · 删除数组0元素

标签:返回   维数   空格   []   stdio.h   std   元素   返回值   integer   

从键盘读入n个整数放入数组中,编写函数CompactIntegers,删除数组中所有值为0的元素,其后元素向数组首端移动。注意,CompactIntegers函数需要接受数组及其元素个数作为参数,函数返回值应为删除操作执行后数组的新元素个数。输出删除后数组中元素的个数并依次输出数组元素。
样例输入: (输入格式说明:5为输入数据的个数,3 4 0 0 2 是以空格隔开的5个整数)
5
3 4 0 0 2
样例输出:(输出格式说明:3为非零数据的个数,3 4 2 是以空格隔开的3个非零整数)
3
3 4 2
样例输入: 
7
0 0 7 0 0 9 0
样例输出:
2
7 9
样例输入: 
3
0 0 0
样例输出:
0

代码如下:

#include<stdio.h>

void CompactIntegers(int a[], int n);

int main(){  int N;  scanf("%d",&N);  

int a[N];//定义长度为N的一维数组  

for(int i=0; i<N; i++){//录入数组a   

scanf("%d",&a[i]);  

}  

CompactIntegers(a,N);

}

void CompactIntegers(int a[],int N){  

int j=0;  

for(int i=0;i<N;i++){   

if(a[i]!=0){    

a[j]=a[i];    

j++;   

}  

}  

printf("%d\n",j);  

for(int i=0;i<j;i++){   

printf("%d ",a[i]);  

}

}

C语言 · 删除数组0元素

标签:返回   维数   空格   []   stdio.h   std   元素   返回值   integer   

原文地址:http://www.cnblogs.com/panweiwei/p/6219231.html

C语言 · 删除数组0元素

扫一扫手机访问